Hòa Hảo Central Temple, rấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân , tỉnh An Giang